Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Tier Research Lab Media IVQ 2021

Prosimy o pozostawienie adresu e-mail na który udostępnimy raport.

Tier Research Lab Media IVQ 2021

Dynamika rynku inwestycyjnego nieustannie pozostaje na wysokim poziomie, a ostatnie lata pokazały, że zachodzące zmiany obserwujemy praktycznie każdego dnia.

Nieustannie obserwujemy różne sektory rynku, aby w odpowiednim czasie poszerzyć nasze horyzonty inwestycyjne. Istotnym elementem każdej firmy inwestycyjnej jest dywersyfikacja struktury portfela, dlatego Departament Analiz jest tak ważnym elementem w Tier Investment.Szukając odpowiednich sektorów, ale również potencjalnych walorów, tak ważne jest prowadzenie odpowiednich analiz, zarówno w skali makro jak i mikro.


Z nieukrywaną dumą przekazujemy na Państwa ręce raport Tier Research Lab - Media IVQ 2021 będący efektem pracy naszego Departamentu Analiz, który przygotowywał materiały wewnętrzne do uruchomienia nowego funduszu w ramach Tier Investment S.A.

Kim jesteśmy

Nasze wartości

Tier Investment daje możliwość wyboru funduszy inwestujących w różne klasy aktywów o zróżnicowanym stopniu ryzyka. Nasi inwestorzy mają możliwość wyboru produktów odpowiednich dla siebie z góry znając zakładaną stopę zwrotu z inwestycji.

Strategia inwestycyjna

Tier Investment S.A. to podmiot zarządzający funduszami Private Equity oraz Private Debt, które dostarczają kapitał i strategiczne zasoby spółkom portfelowym.

Transparentność usług, partnerskie relacje i indywidualne podejście stanowią swoisty fundament naszych działań.

Look inside

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani jakiejkolwiek innej oferty, rekomendacji, porady, zobowiązania, kierowanego do kogokolwiek zaproszenia do dokonania inwestycji, ani też nie stanowi usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, formy świadczenia pomocy prawnej, ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ani też jakiejkolwiek innej usługi. Strona nie jest w żadnym razie przedstawiana w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób. Wszelka odpowiedzialność Tier Investment S.A., jej zarządu, pracowników, współpracowników, kooperantów, agentów, doradców prawnych w związku z informacjami zawartymi na stronie jest wyłączona. Informacje zawarte na Stronie odzwierciedlają warunki i szacunki na dzień jej sporządzenia, które mogą ulec zmianie. Przedstawione informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia wskazanych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego. Tier Investment S.A. dołożyło starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże Strona nie może stanowić wyłącznego źródła do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Tier Investment S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy Strony w każdym czasie bez uprzedzenia lub notyfikowania. Zdjęcie użyte na Stronie jest wyłącznie dla celów poglądowych i nie stanowi inwestycji zrealizowanej przez Tier Investment S.A., alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez TI lub ich spółki portfelowe. Inwestor, rozważając nabycie praw uczestnictwa w ASI nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie Strony bez dokonania własnych dalszych analiz czy też bez zasięgnięcia niezależnych, profesjonalnych porad doradców inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i rachunkowego Inwestor po zasięgnięciu opinii niezależnego doradcy dokona oceny ryzyka nabycia praw uczestnictwa w ASI oraz jego skutków ekonomicznych, prawnych, podatkowych i księgowych, a także konsekwencji mogących z tego wyniknąć dla inwestora. W zakresie, w jakim niniejsza Strona odwołuje się do alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie i praw inwestorów wynikających z uczestnictwa w tych spółkach, należy to odnosić wyłącznie do spółki komandytowej. Inwestycje w alternatywne spółki inwestycyjne, w tym alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza Tier Investment S.A., przeznaczone są dla inwestorów profesjonalnych. Inwestycje te charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne, a wartość aktywów przypadających na każde prawo uczestnictwa może ulegać istotnym wahaniom. Żadne ze sformułowań zawartych na niniejszej stronie nie może być poczytywane jako zagwarantowanie przez Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie lub jakąkolwiek alternatywna spółkę inwestycyjną zarządzaną przez Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie osiągnięcia jakiejkolwiek stopy zwrotu z inwestycji. W informacjach na stronie zawarto stwierdzenia dotyczące przyszłości. Są one obciążone ryzykiem i mogą istotnie różnić się od realnych rezultatów planowanych działań i przedsięwzięć. Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz za straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Powyższa Strona nie ma charakteru wiążącego i nie stanowi jakiejkolwiek formy zobowiązania inwestora do uczestnictwa w ASI lub zobowiązania Tier Investment S.A. do przedstawienia inwestorowi oferty uczestnictwa w ASI, zaś jedyną możliwą formą uczestnictwa inwestora w ASI jest uprzednie przeprowadzenie przez Tier Investment S.A. kwalifikacji inwestora jako klienta profesjonalnego, pozytywne zakwalifikowanie inwestora do kategorii klientów profesjonalnych, odebranie od inwestora niezbędnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa oraz zawarcie z inwestorem umowy uczestnictwa w ASI. Inwestycje w alternatywne spółki inwestycyjne, w tym alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, przeznaczone są dla inwestorów profesjonalnych.